Archiwum Wojskowe w Toruniu
ZADANIA ARCHIWUM
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.


ZADANIA ARCHIWUM

 


Do głównych zadań Archiwum Wojskowego w Toruniu należy:

 

1) kształtowanie zasobu archiwalnego, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych a w szczególności opiniowanie jednolitych rzeczowych wykazów akt;

2) gromadzenie, ewidencja i przechowywanie dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez jednostki i komórki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane;

3) prowadzenie ekspertyz archiwalnych oraz wydawanie zezwoleń na zniszczenie w ramach brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

4) opracowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych stanowiących zasób archiwalny Archiwum;

5) udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu Archiwum, według przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

7) wydawanie odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów, a także ich uwierzytelnianie;

8) gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie dokumentacji powstałej w kontyngentach, przedstawicielstwach i misjach wojskowych funkcjonujących poza granicami kraju, z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej realizacji zadań Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

9) prowadzenie szkoleń specjalistycznych dotyczących zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną dla jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum.