Archiwum Wojskowe w Toruniu
AKTY PRAWNE
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

Wykaz aktów prawnych

 

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173);

 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883);

 

3. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016);

 

4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 935);

 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1161);

 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1692);

 

7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743);

 

8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014 poz. 1638);

 

9. Zarządzenie Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MON poz. 32);

 

10. Zarządzenie Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania (Dz.Urz. MON poz. 118);

 

11. Zarządzenie Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.  (Dz.Urz. MON poz. 226);

.

 

12. Zarządzenie Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.  (Dz.Urz. MON poz. 227);

.

13. Decyzja Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MON poz. 52);

 

14. Decyzja Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu wprowadzania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MON poz. 61);

 

15. Decyzja Nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Biura Historycznego (Dz.Urz. MON poz.76).

 

 

 

Wykaz decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego

 

1. Decyzja Nr 38 Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania, wydawania i ewidencjonowania zezwoleń na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej;

 

2. Decyzja Nr 39 Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzania i sposobu dokumentowania ekspertyz archiwalnych;

 

3. Decyzja Nr 58 Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego podziału jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez archiwa wojskowe podległe Dyrektorowi WBH.


 

 

BAZA AKTÓW PRAWNYCH MON

 

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH